Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://halasportowa.piwniczna.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-11-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak alternatywnego opisu zdjęć
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • umieszczone na stronie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie wszystkie mają dołączone napisy dla osób głuchych

 

Wyłączenia

 • większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karol Polański, adres poczty elektronicznej mgok@piwniczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 184464157. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej znajduje się przy ul. Krynickiej 2 w Piwnicznej-Zdroju.
 • Do budynku prowadzi wejście przystosowane dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępna jest platforma przyschodowa znajdująca się na parterze budynku.
 • Wszystkie korytarze i drzwi w budynku posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Obok budynku można zaparkować samochód, ale nie ma wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 • W budynku Hali Widowiskowo-Sportowej nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
305698