Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

Regulamin

Treść

REGULAMIN  HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
W PIWNICZNEJ-ZDROJU

1. Hala widowiskowo - sportowa z zapleczem (hala fitness i ścianka wspinaczkowa) jest przeznaczona do zajęć i rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo rekreacyjnych.

2. Warunkiem korzystania z hali widowiskowo - sportowej jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Hala Widowiskowo-Sportowa czynna jest od poniedziałku do piątku
wdg godzin:

Poniedziałek

1600 - 2100

Wtorek

1600 - 2100

Środa

1600 - 2100

Czwartek

1600 - 2100

Piątek

1600 - 2100

Sobota

1600 - 2100

Niedziela

1600 - 2100

Uwaga!

Istnieje możliwość wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej w innych terminach oraz godzinach po wcześniejszej rezerwacji.

Kontakt: tel.  663 768 742 lub 18 446 41 57 (MGOK)

4. W dni powszednie w godz. 800 – 1600  Hala Widowiskowo – sportowa udostępniana jest na realizację zadań dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Piwnicznej – Zdroju.

5. Z Hali Widowiskowo- Sportowej korzystać mogą:

  - grupy szkolne,

  - kluby i sekcje sportowe,

  - grupy zorganizowane,

  - osoby indywidualne.

6. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych pomieszczeń Hali Widowiskowo – Sportowej należy zapoznać się z regulaminem jej użytkowania.

7. Za korzystanie z hali sportowej oraz  hali fitness i hali wspinaczkowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8. Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój może w szczególnych przypadkach zwolnić z opłaty niektóre osoby, instytucje czy organizacje na ich wniosek.

9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do utrzymywania porządku, czystości i estetyki Hali Widowiskowo – Sportowej, szatni, sanitariów i innych pomieszczeń przynależnych oraz powinny bezwzględnie podporządkowywać się nakazom kierownictwa hali.

10. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

11. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia pod kątem przestrzegania regulaminu porządkowego a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z hali.

12. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń osób zarządzających obiektem mogą być usunięte z terenu obiektu.

13. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

 • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
 • przebywania zwierząt,
 • wstępu osobo, ,których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • wprowadzania rowerów,
 • wieszania się na obręczach i konstrukcjach do gier zespołowych,
 • korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej
 • wchodzenia na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia.
 • biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożenia narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

14. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe obowiązuje strój i halowe obuwie sportowe.

15. W przypadku stwierdzenia, iż na parkiecie powstają rysy mimo posiadania przez użytkownika obowiązującego obuwia, osoba pełniąca dyżur na Hali Widowiskowo -Sportowej ma prawo zarządzić zmianę obuwia na inne.

16. Przed wejściem do poszczególnych obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do korzystania z szatni.

17. Uczestnicy zajęć w Hali Widowiskowo – Sportowej mogą wejść do poszczególnych obiektów pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora, osoby pełniącej dyżur bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.

18. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

19. Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia lub organizator imprezy masowej czy zajęć, podczas których one nastąpiły.

20. Każdy uczestnik zajęć na Hali Widowiskowo - Sportowej ma obowiązek dbać o powierzony mu sprzęt sportowy.

21. W ramach porozumienia, umowy, najemca otrzymuje do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych tam rzeczy osobistych.

22. W razie utraty mienia osobistego kierownictwo hali  nie ponosi odpowiedzialności

za straty powstałe z tego tytułu.

23. W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr62 poz. 504).

24. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne uczestników zajęć sportowych wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.

25. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

26. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej-Zdroju oraz zarządca Hali Widowiskowo-Sportowej.

 

REGULAMIN SALI  FITNESS  PRZY HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W PIWNICZNEJ - ZDROJU

1. Wszyscy korzystający z sali fitness powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.

2. Przed wejściem na salę obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia, na czyste sportowe z podeszwą nie pozostawiającą śladów.

3. Wszelkie zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktora, trenera lub nauczyciela.

4. Osoby biorące udział w zajęciach ćwiczą na własną odpowiedzialność. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne uczestników zajęć sportowych wynikłe podczas wykonywania ćwiczeń.

5. Zajęcia w sali fitness są odpłatne. Sprzedaż biletów i karnetów prowadzi zarządzający Halą Widowiskowo – Sportową.

6. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim, jest ważny 30dni. Niewykorzystane wejścia przepadają wraz z końcem ważności karnetu.

7. Z sali fitness mogą korzystać:

- grupy szkolne

- kluby sportowe i stowarzyszenia

- grupy zorganizowane

- osoby indywidualne

8. Za prawidłową obsługę i właściwą eksploatację sprzętu znajdującego się na sali odpowiada prowadzący zajęcia.

9. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem obowiązuje odpłatność za jego naprawę.

10. W sali fitness obowiązuje zakaz żucia gumy, spożywania pokarmów oraz wnoszenia napojów w butelkach szklanych.

11. Kierownictwo Hali nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na sali oraz w szatniach.

12. Kierownictwo Hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania sali fitness oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu i godzin otwarcia.

13. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej-Zdroju oraz zarządca Hali Widowiskowo-Sportowej.

 

REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ PRZY HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W PIWNICZNEJ - ZDROJU

 1. Wspinanie można rozpocząć po zapoznaniu się regulaminem ścianki oraz podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zagrożeniami związanymi z uprawianiem wspinaczki sportowej.
 2. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie się bez obuwia oraz w sandałach i klapkach.
 3. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / prawnych opiekunów.
 5. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą uprawiać wspinaczkę wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców / prawnych opiekunów lub instruktora podczas zajęć zorganizowanych.
 6. Samodzielnie mogą wspinać się osoby przeszkolone w zakresie wspinaczki i asekuracji.
 7. Osoby, które nigdy nie asekurowały osoby wspinającej (początkujące) mają obowiązek zgłoszenia się do operatora ściany w celu przeszkolenia w zakresie wspinaczki i asekuracji.
 8. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 9. Wspinanie z górną asekuracją może odbywać się za zgodą operatora ściany lub osoby prowadzącej zajęcia wspinaczkowe i po przejściu stosownego przeszkolenia.
 10. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją, mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena umiejętności należy do operatora ściany.
 11. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (na podstawie okazanego zaświadczenia). Asekuracja dolna jest możliwa także podczas zajęć zorganizowanych, prowadzonych przez instruktora wspinaczki. Operator ściany ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający się udokumentuje, że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie.
 12. Na ścianie można wspinać się:
 • na wędkę – wszędzie tam, gdzie wiszą liny asekuracyjne,
 • prowadząc – w miejscach, gdzie powieszono komplety ekspresów,
 • bulderując (wspinając się bez asekuracji liną) – w miejscach wyznaczonych, (wyposażonych w materace) do wysokości  czerwonej przerywanej linii (3m).

UWAGA! Zabrania się wspinania bez asekuracji powyżej 3 m.

 1. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania ich na terenie ścianki wspinaczkowej.
 2. Na zeskoku ściany wspinaczkowej nie wolno kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu, zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka, zwiniętych lin, toreb, butelek, itp.
 3. Niedopuszczalne jest zostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę.

 

 

 1. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
 • przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu,
 • wspinanie się pod lub nad inną osobą,
 • asekurowanie w oddaleniu od ściany,
 • asekurowanie na siedząco.
 1. Zabrania się opuszczać wspinacza zjeżdżającego pod ścianę metodą „prześlizgiwania” liny trzymanej w dłoniach.
 2. Linę do uprzęży należy mocować za pomocą węzła (ósemki). Zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.
 3. Asekurację należy prowadzić za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta lub kubka). Obowiązuje zakaz stosowania do tego celu ósemek zjazdowych lub półwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. Gri – Gri) mogą być dopuszczone do użytku tylko za zgodą operatora ściany.
 4. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać około 1,5 – 2 metrów wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza.
 5. Zabrania się używania sprzętu samozaciskowego.
 6. Wspinając się oraz asekurując należy używać sprzętu odpowiedniej jakości (posiadającego atesty UIAA, CE, DIN).
 7. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów, wpiętych ekspresów, elementów stanowisk.
 8. Zabronione jest huśtanie na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na terenie ścianki wspinaczkowej niezgodne z ich przeznaczeniem.
 9. Zabronione jest dewastowanie urządzeń ściany. Personel ściany ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie lub stwarzające zagrożenie.
 10. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem obowiązuje odpłatność za jego naprawę.
 11. Osoby wspinające się na ścianie zobowiązane są zgłaszać operatorowi ściany zauważone uszkodzenia i obluzowania chwytów wspinaczkowych oraz wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu.
 12. Tylko osoby z obsługi ściany posiadają prawo do zawieszania lin, montażu i demontażu chwytów.
 13. Właściciel obiektu ani personel ściany nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie ścianki wspinaczkowej.
 14. W hali wspinaczkowej obowiązuje zakaz żucia gumy, spożywania pokarmów oraz wnoszenia napojów w butelkach szklanych.
 15. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim. Niewykorzystane wejścia przepadają wraz z końcem ważności karnetu.
 16. Kierownictwo Hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmu oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu i godzin otwarcia.

W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej-Zdroju oraz zarządca Hali Widowiskowo-Sportowej.

334434